Úžasný národ na počátku historie

SUMER – starší transkripcí SUMIR je považován za jeden z nejstarších, ne-li  nejstarší stát světa. ( 3 500 – 2 000 př.n.l. ). Rozkládal se v jižní části Mezopotámie v tehdejším ústí řek Eufrat a Tigris do Perského zálivu. Jeho obyvateli byli Sumerové což znamená Černohlavci. Tolik encyklopedie.

Já obecně známé věci vynechám, protože se je každý učil na základce, nebo si je může kdykoliv vyhledat. Mnohem zajímavější jsou jisté skutečnosti, které se na základce určitě nedovíme a které už vyžadují jistý zájem o tento národ.

Sumerové začali zaznamenávat svou pohnutou historii někdy kolem r. 2300 př.n.l. Pravda, dodnes pořádně nevíme, odkud tento národ přišel, víme ale, že přišel vybaven rozvinutou, nadřazenou kulturou, kterou vnutil místním barbarským, semitským kmenům. Sídla svých bohů kladli Sumerové na vrcholky hor a pokud se hor nedostávalo, navršili v rovinách umělé pahorky úctyhodných rozměrů. Pozoruhodné bylo i jejich hvězdářství a znalosti astronomie. Například jejich výpočet oběhu Měsíce se liší jen o 0,4 vteřiny od našich dnešních poznatků! Matematika je zde vůbec kapitola sama pro sebe.V pahorku u Kujundžiku byl nalezen zaznamenaný výpočet s konečnou cifrou, která se, převedena do naší desetinné soustavy, rovná číslu 195 955 200 000 000. Patnáctimístné, hrůzostrašné číslo! Řekové, což byli ve své době nějaké hlavičky, to ani v dobách největšího rozkvětu nedotáhli přes číslo 10.000! Vše navíc už bylo nekonečno. Staré klínopisy připisují Sumerům přímo fantasticky dlouhé životy. Například deset prastarých králů prý vládlo dohromady celkem 456 000 let. A třiadvacet dalších, to ještě dotáhlo na pěkných 24 510 let, 3 měsíce a 3 a půl dne. (doslova tak) Ano, jsou to čísla nepochopitelná a zřejmě těžko uvěřitelná, vše je však doloženo přesnými seznamy panovníků opsaných z tabulek a mincí.

A teď si povíme pohádku .Bylo nebylo, kdysi v dávných dobách, přistála na území Sumerů mimozemská loď. Posádka lodi položila základy sumerské civilizace a po poskytnutí této pomoci se vrátila zpět na svou planetu. Předpokládejme, že po určité době byli návštěvníci velice zvědaví na svůj experiment, což vedlo k pravidelným exkurzím na Modrou planetu. Dnes už víme, že se i podle našich dnešních předpokladů mohli pohodlně dožít např. pětiset let. Vždyť teorie relativity dokazuje, že tento pozemský časový úsek, odpovídá asi čtyřiceti letům v plavidle, pohybujícím se vesmírem těsně podsvětelnou rychlostí. (A to za předpokladu, že jejich biologické hodiny tikali, či tikají podobně jako ty naše) Sumerové tedy nadšeně stavěli věže, pyramidy a chrámy, vybavené veškerým komfortem, obětovali svým bohům a očekávali jejich návrat. A po mnoha letech se dočkali! Čteme o tom v jednom ze sumerských klínopisů : “ ….pak přišla potopa a po potopě sestoupilo opět království z nebes…!“

Pohádka, spekulace. Ovšem stejnou pohádku čteme v poměrně známém historickém textu a sice v Eposu o Gilgaméšovi. A to je sakra pohádka! Začala na přelomu 19 a 20 století, kdy byl v už jmenovaném pahorku v Kujundžiku učiněn pozoruhodný nález. Dvanáct hliněných tabulek, na nichž byl zaznamenán hrdinský epos z dávných dob. Byl napsán akkadsky a náležel kdysi knihovně asyrského vládce Ašurbanipala. Nejzajímavější je na něm zejména hlavní dějová linie, která vykazuje neuvěřitelnou podobnost s biblickou Genezí! Tedy stručně… Gilgaméš byl urucký král, zčásti člověk, zčásti bůh. Jeho osobou, vzezřením a slávou se zabývá první tabulka.

Druhá vypráví o další osobě příběhu, kterou je Enkidu. Málo přitažlivé stvoření, které se straní lidí, odívá se do kůží, pije s dobytkem z řek, má srst po celém těle a živí se polními plodinami. Gilgaméš nařídí, aby byla k divochovi přivedena krásná žena, aby zanechal života s dobytkem.(ďábelský plán!). Epos neříká, zda byl Enkidu nějak zvlášť nadšen, nicméně strávil s kráskou šest dní a šest nocí. Zde je třeba se zamyslet nad Gilgaméšovým činem. Z pánského pohledu, je to jistě pozoruhodný čin a mnozí z nás by za takové nařízení dali nevím co…. Ovšem podíváme-li se na věc okem genetika, je to nad slunce jasné. Čteme zde o křížení a zušlechťování jakési zaostalejší rasy.

Třetí tabulka popisuje mračno prachu, blížícího se z dáli a burácení nebes, kdy se za otřesů země objevil mocný bůh Slunce a zmocnil se silnými pařáty Enkidua. Kouř, burácení a otřesy, to je vůbec častý jev historických spisů a doprovází vždy zjevení nějakého božstva. Dnes v době vrtulníků, stíhaček, raketoplánů to ani nekomentuji. Ale dál .Enkidu zjišťuje, že se mu váha vlastního těla jeví jako váha celé skály.( přetížení pár G, normálka, ale kde to vzali prastaří pisatelé?)

Příběh dál pokračuje dalšími tabulkami a je čím dál zajímavější. Podává zprávu o cestě Gilgaméše a již přítele Enkidua na společnou návštěvu “ božích sídel „. Když dosáhli cíle a zjistili, že jejich zbraně nemají proti strážcům šanci, ozval se mohutný hlas : “ Obraťte se  Žádný smrtelník nesmí vstoupit na posvátnou horu. Kdo pohlédne bohům do tváře, musí zahynout!“ Zde opět vidíme podobnost s biblí! “ Nesmíš popatřit do mé tváře, neboť žádný člověk nezůstane živ, jestliže mne uzří….“ říká i Hospodin Mojžíšovi v jeho II. knize!

Dál Enkidu vypráví o své cestě v pařátech boha. Nádherná reportáž z kosmického letu. “ Pravil ke mě: Podívej se na zemi, jak vypadá? A popatři na moře, jak se ti jeví? A země byla jako vrch a moře jako rybník. Letěli dál. Podívej se znovu na zemi, jak vypadá? A co moře, jak se ti jeví? A země byla jako zahrada a moře jako potok. A znovu letěli výš a výš. Podívej se znovu na zemi a co moře, jak se ti jeví? A země byla jako moučná kaše a moře jako vodní žlab. Tohle popisuje někdo, kdo vidí zeměkouli ze značné výšky! Ten popis je až příliš přesný! A to že si někdo jen tak vymyslel před čtyřmi, pěti tisíci lety? Věř kdo chceš….

A jde do tuhého. Enkidu po svých cestách náhle umírá na neznámou chorobu. Ta nemoc je tak tajemná, že se Gilgaméš ptá, zda snad nebyl zasažen dechem souhvězdí Býka! Kde zas tohle vzali?  Čím dál lepší…

Dál Gilgaméš oplakává svého druha a rozhodne se pro cestu k bohům. (Nějak se nemůže smířit se smrtelností svého druhu) Bohové jej na cestě dvakrát varují:    „Gilgaméši, kam pospícháš? Nenalezneš život, který hledáš! Když bohové stvořili lidské pokolení, určili mu smrt. Život si ponechali pro sebe“.  Gilgaméš však nedbá a chce se setkat s Utnapištimem – otcem lidí. Cesta k němu je však dlouhá, až na druhou stranu oceánu. Přesto se k němu hrdina dostane a zjišťuje, že Utnapištim není nijak větší, nebo jiný, než on a že si jsou vůbec podobni, jako otec se synem. Potom stařec Gilgaméšovi vypravuje svou minulost. S údivem se dozvídáme přesné líčení biblické potopy!!! Jak ho bohové varovali před blížící se katastrofou a přikázali mu postavit loď. Voda stoupá, nešťastníci zůstavší na zemi zoufale křičí o pomoc a déšť neustává. Ke slovu se dostává, i biblická holubice a koráb po mnoha útrapách přistává na vysoké hoře. To už nemůže být náhoda! Bible je mladší než citovaný příběh a i malé dítě musí nutně zjistit, že evidentně čerpá z mnohem starších pramenů!

Domnívám se, (a ne jen já, protože vše vyslovené už přede mnou někdo řekl) tedy domnívám se, že Mojžíš díky svému vzdělání a kontaktům na egyptském dvoře, měl přístup k prastarým textům, z nichž si většinu předpotopních událostí tak trošku vypůjčil. Ale to proberu v samostatné rubrice, která je věnována této biblické veličině.

Na samý závěr. Sumerové byli opravdu velice zajímavý národ a to o něm víme v podstatě jen pár maličkostí. Náhle se vynořil, ukázal vysokou úroveň civilizace a poměrně záhy se zase postupně vytratil. Vypráví o tom nádherné básně Nářek nad zkázou Sumeru a Nářek nad zkázou Uru.

Poslední sumerský král Ibbi-Sin přišel v bojích s elamskými a íránskými kmeny o svou říši a beze stopy zmizel v elamském zajetí.

Klínopis a sumerský jazyk ztrácely postupně na významu a jejich úlohu převzal jazyk akkadský, který se po asimilaci Sumerů stal jazykem úředním a diplomatickým. Akkadština byla později vytlačena aramejštinou, která byla mnohem jednodušší. I proto byla v období novobabylónském (cca 600 př.n.l.) sumerština, akkadština a klínopis znám už pouze vzdělaným kněžím. Lidé už o nich neměli ponětí. Klínopis zcela zmizel se začátkem našeho letopočtu.

Dnes přichází různí badatelé s více, či méně zajímavými teoriemi, vysvětlujícími náhlý zánik Sumeru.Vzpomínáte si na biblický zánik Sodomy a Gomory? Zecharia Sitchin dává do placu šokující souvislost. Zánik obou měst byl v podstatě jen průvodní jev boje o – kosmodrom Tvůrců na Sinajském poloostrově!  Ano, tento konflikt je skutečně popsán v sumerském eposu o Errovi . Nastal přibližně kolem roku 2024 př.n.l., což je potvrzeno i vědecky. Téhož roku došlo totiž k náhlým klimatickým změnám v této oblasti.

Na konci třetího tisíciletí před naším letopočtem dospěla význačná sumerská civilizace ke svému náhlému konci. Tento nečekaný zánik je oplakáván a zmiňován v textech mnoha žalmů, objevených badateli a archeology. Texty popisují pohromu, způsobenou „Ďábelským větrem“, který vál od západu (tj.od Středozemního moře), a „smrtícím oblakem“, jenž zabíjel všechno živé, otrávil vody, zavinil usychání rostlin a byl příčinou kruté smrti lidí i zvířat. Z.S.

Podle pověsti použili bohové Anunnaki sedmero strašlivých zbraní, které přivodily zkázu Sodomy a Gomory, jakož i zkázu velké části Mezopotámie.

Dovídáme se i zajímavé podrobnosti, jako např. to, že praotec Abraham dostal veliké území darem od “ Hospodina „ za obranu sinajského kosmodromu.

A kdo útočil? Nikdo menší, než Mardukův syn Nabú. Jeho otec se prohlásil vládcem Babylónu a všeho na zemi i na nebesích. Cítili se jako bohové a chtěli jimi být. Proto se chtěli zmocnit technologických zázraků na Sinaji. To ovšem Anunnaki nemohli dopustit a také nedopustili. Připadá vám to přitažené za vlasy? Buďte v klidu. Prehistorie je plná válek za použití strašlivých zbraní. Indie – Mohendžodaro. Ano i tam už před mnoha tisíci lety viděli atomový hřib…

JM-Mysticland.cz ©

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *